↑ Powrót do Dokumenty

Misja Klubu

Tak biegnijcie, abyście otrzymali.

Stowarzyszenie Sportowe pod nazwa Parafialny Klub Sportowy KAROL w Wadowicach jest owocem poszukiwań takich form aktywnosci, metod oraz struktur ewangelizacyjnych i organizacyjnych, w których człowiek mógłby „wzrastać od najmłodszych lat ku Pełni” zarówno pod względem duchowym jak i fizycznym. Wychowawcy i rodzice swiadomi, że „dar sportu jest darem życia jak dar krwi”, że wspólne uprawianie sportów jednoczy rodziny, zapobiega dewiacjom społecznym, umacnia międzyludzka solidarnosć i życzliwosć.
Inspirowani przykazaniem miłości bliźniego postanowili 25 września 2003 roku założyć Parafialny Klub Sportowy pod nazwa KAROL, który 29 października 2003 roku został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej. Wybraliśmy nazwę KAROL na cześć największe Wadowiczanina – Karola Wojtyły, oraz siedzibę – Parafię ONMP. Parafialny Klub Sportowy KAROL jest stowarzyszeniem, statutowym, które posiada osobowość prawna, REGON, numer statystyczny nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny, posiada także konto bankowe.

CELE I ZADANIA

 • Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczna, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej.
 • Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów Klubu.
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków klubu.
 • Eksponowanie w działalności sportowo – wychowawczej zasady fair play.
 • Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo – wychowawczymi i sportowymi.
 • Udział w międzynarodowej i krajowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz w katolickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.
 • Przygotowanie członków Klubu do udziału w zawodach od startu w mistrzostwach parafii aż do Igrzysk Olimpijskich w różnych dyscyplinach rekreacyjnych i sportowych dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
 • Podejmowanie szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś ze środowisk zagrożonych społecznie, znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i „sprawnych inaczej” (niepełnosprawnych).
 • Czynne uczestniczenie w tworzeniu takiego systemy wychowawczo- społecznego, który pozwoliłby odnaleźć się każdemu człowiekowi we wspólnocie parafialnej tak, aby mógł odkryć Chrystusa, jako „Drogę, Prawdę i Życie”, a Kościół jako żywa wspólnotę.
 • Systematyczne rozszerzanie zasięgu sportu, rekreacji i turystyki poprzez aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych, turniejach, festynach, w ruchu parafiadowym, obozach sportowych, rajdach turystycznych i górskich.
 • Tworzenie każdemu człowiekowi, a szczególnie dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w sporcie, kulturze, oświacie i modlitwie.
 • Integracja i wzajemne wzbogacanie się środowisk, grup, ruchów- w obrębie każdej Parafii i innych jednostek organizacyjnych.
 • Budzenie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własna Parafię i środowisko.
 • Ożywienie zainteresowania kultura fizyczna, rekreacja i sportem, jako ważnym czynnikiem w procesie kształtowania pełnej osobowości.
 • Wzbogacanie o nowe elementy kulturalno – sportowo – religijne programów edukacyjnych i formacyjnych realizowanych w ogólnie pojętej oświacie, ruchach i duszpasterstwie różnych środowisk.
 • Propagowanie i umacnianie zdrowych, chrześcijańskich zasad współzawodnictwa.
 • Coroczne wielostopniowe współzawodnictwo (szkoła, klub, Parafia, dekanat- gmina, diecezja-województwo, region) umożliwiające dokonanie analizy pracy w poszczególnych dziedzinach: sport, kultura, oświata, religia. 

  Powyższe cele i zadania Klub pragnie realizować poprzez:

 • inspirowanie i organizowanie turniejów sportowych, różnego rodzaju konkursów, obozów sportowych, koncertów religijnych, biegów ulicznych, parafiad, kolonii, zimowisk, festynów
 • organizowanie różnych form pomocy dla dzieci i młodzieży oraz ich środowisk
 • wspieranie działań dydaktyczno-wychowawczych i duszpasterskich w Parafiach, szkołach i innych ośrodkach
 • uczestnictwo we Mszy świętej, dni wspólnoty
 • organizowanie zebrań, odczytów, kursów, konferencji, seminariów itp.
 • wydawanie gazetki
 • prowadzenie strony internetowej
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele
 • pozyskiwanie źródeł na realizację celów statutowych Klubu
 • prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej cele Klubu
 • wspieranie działań dydaktyczno-wychowawczych i duszpasterskich w Parafiach, szkołach i innych ośrodkach

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress