↑ Powrót do Dokumenty

Regulaminy

REGULAMIN PUKS „Karol” Wadowice

§ 1

PUKS „Karol” Wadowice działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut.

§ 2

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Klub reprezentowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Walne Zebranie.

§ 3

Celem działalności Klubu jest:

1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe współpracujących z Klubem szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, w oparciu o zasady etyki katolickiej,

2) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

3) uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

4) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ichsprawności fizycznej i umysłowej,

5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

6) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, eksponowanie w działalności sportowo – wychowawczej zasady fair play,

8) udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz katolickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych,

9) drukowanie i kolportowanie wydawnictw, folderów i ulotek,

10) prowadzenie własnej strony internetowej,

11) współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo – wychowawczymi i sportowymi,

12) przygotowanie członków Klubu do udziału w zawodach od startu w mistrzostwach parafii aż do Igrzysk Olimpijskich w różnych dyscyplinach rekreacyjnych i sportowych dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

13) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem,

14) organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry wychowawczo – instruktorskiej i pozyskiwanie działaczy sportowych.

§ 4

Warunkami przynależności do Klubu są:

– złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych

– zezwolenie rodziców (opiekunów)

– zaświadczenie lekarskie

– opłacenie składek członkowskich

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

– bezwzględne posłuszeństwo instruktorom i opiekunom

– kultura osobista i zdyscyplinowanie

– przestrzeganie niniejszego regulaminu

§ 5

Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją systematycznie podnosić.

W tym celu Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym.

§ 6

Klub prowadzi działalność w sekcjach sportowych:

piłka nożna,

siatkówka,

pływanie,

koszykówka,

turystyka.

§ 7

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu.

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego

1. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada trener.

2. Trener przystępujący do prowadzenia zajęć powinien wejść do sali pierwszy po to, by sprawdzić czy sala, a także sprzęt nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników zajęć (codziennej kontroli musi podlegać stan drabinek, bramek do gry oraz konstrukcji przytrzymujących tablice z koszem – czy są dostatecznie przymocowane do podłoża).

3. Jeśli sala, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, trener ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi i prezesowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

4. Wadliwy sprzęt do ćwiczeń winien być usunięty z sali, lub tak zabezpieczony, by uniemożliwić korzystanie z niego młodzieży.

5. Podstawowym warunkiem korzystania z obiektu jest utrzymanie czystości w sali, szatni, urządzeń i sprzętu sportowego

6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności trenera. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i wypadki ćwiczący powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.

7. Ćwiczący powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym.

8. Nie należy wydawać ćwiczącym sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie (dysk, kula, młot, oszczep, tyczka, rękawice bokserskie itp.) oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku szkolnym wówczas, gdy nie ma zapewnionego nadzoru.

9. Młodzież przebywa na sali gimnastycznej wyłącznie w obecności trenera.

10. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne.

11. W szatni każdy rozbierający się układa swoje rzeczy w określonym miejscu.

12. Rozbieranie i ubieranie się w sali gimnastycznej jest niedozwolone.

13. W czasie ćwiczeń należy zadbać o bezpieczeństwo wykonujących je – odpowiednio ich ubezpieczać przy wykonywaniu ich zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi oraz doświadczeniem i wiedzą trenera. Dostosowywać ćwiczenia do możliwości fizycznych ćwiczących.

14. Trener zobowiązany jest do wyłączania z zajęć lub ich części ćwiczących, których kondycja fizyczna i psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa, a ćwiczących których stan zdrowia budzi zastrzeżenia powinien kierować na badania lekarskie.

15. Po skończonej lekcji ćwiczący porządkują sprzęt i salę. Trener sprawdza czy sala pozostanie w należytym porządku, gasi zbędne oświetlenie, kontroluje też czy zakręcone zostały krany w umywani.

Regulamin sekcji pływania

1.W treningach brać może udział każde dziecko, chłopcy i dziewczynki, niezależnie od domowej sytuacji ekonomicznej. Istni

 

eje możliwość zwolnienia z części a nawet całej składki członkowskiej. Każda osoba winna mieć złożoną deklaracje członkowską oraz musi podpisać, że zapoznała się z niniejszym regulaminem.
2.Trenerzy dokonują podział na grupy według umiejętności pływania i zaangażowania na treningach.

3.Najlepsi mają prawo startu w zawodach.

4.Należy przybyć na miejsce treningu na 10 min przed rozpoczęciem.

5.W trakcie treningu należy bezwzględnie przestrzegać poleceń trenera, oraz przestrzegać regulaminów pływalni i sali gimnastycznej.

6.Składki należy wpłacać do 10 każdego miesiąca w sekretariacie klubu –pl. Jana Pawła II 1 pok. 25 w trakcie dyżurów (terminy dyżurów wywieszone są w gablocie klubu oraz na stronie internetowej) lub na konto Klubu: 92 1240 4197 1111 0010 3548 8403 – Pekao.

7.W razie pytań skarg, zażaleń i uwag prosimy o kontakt telefoniczny – 691 859 403, lub kierować się do Zarządu Klubu.
8.Regulamin obowiązuje od 01.09.2005 do odwołania.

Regulamin sekcji piłki nożnej

 

1. W treningach brać może udział każde dziecko, chłopcy i dziewczynki, niezależnie od domowej sytuacji ekonomicznej. Istnieje możliwość zwolnienia z części a nawet całej składki członkowskiej. Każda osoba winna mieć złożoną deklaracje członkowską oraz musi podpisać, że zapoznała się z niniejszym regulaminem.

2. Trenerzy dokonują podział na grupy według wieku, umiejętności i zaangażowania na treningach.

3. Najlepsi mają prawo startu w zawodach.

4. Należy przybyć na miejsce treningu na 10 min przed rozpoczęciem.

5. W trakcie treningu należy bezwzględnie przestrzegać poleceń trenera, oraz przestrzegać regulaminów obiektów sportowych.

6. Składki należy wpłacać do 10 każdego miesiąca w sekretariacie klubu –pl. Jana Pawła II 1 pok. 25 w trakcie dyżurów (terminy dyżurów wywieszone są w gablocie klubu oraz na stronie internetowej) lub na konto Klubu: 92 1240 4197 1111 0010 3548 8403 – Pekao.


7. W razie pytań skarg, zażaleń i uwag prosimy o kontakt telefoniczny – 691 859 403, lub kierować się do Zarządu Klubu.

8. Regulamin obowiązuje od 01.09.2011 do odwołania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress