↑ Powrót do Dokumenty

Statut Klubu

STATUT
PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KAROL” WADOWICE

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

1. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol” Wadowice zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków Klub może posługiwać się skrótem PUKS „KAROL” oraz wyróżniającym go znakiem graficznym.

2. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a w szczególności w gminie Wadowice.

3. Siedziba Klubu jest miasto Wadowice.

4. Klub opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków, wolontariuszy, a do prowadzenia swych spraw i realizacji statutowych działań może zatrudniać pracowników.

5. Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Klub uzyskuje osobowość prawną z chwila wpisania do odpowiedniego rejestru.

8. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych. Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne, turystyczne i inne w zależności od zapotrzebowania społecznego na terenie swego działania.

 
Rozdział II
Cele, zakres i zasady działania

 

 

9. 1. Celem Klubu jest:
a) Wychowanie poprzez sport, w duchu wiary katolickiej,
b) Podwyższenie jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz rozwoju sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Klub będzie rozwijać działalność w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) propagowania porządku i bezpieczeństwa publicznego,
c) przeciwdziałania skutkom wynikającym z zaniedbań w zakresie wychowania fizycznego,
d) działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
e) wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych oraz Kościoła Katolickiego,
f) podejmowanie działań na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań ograniczających podejmowanie prób eksperymentowania młodzieży i dzieci ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, psychotropy itp.),
g) propagowania standardów działań klubów sportowych i sekcji sportowych,
h) inicjowania współpracy sektorów non-profit-biznes-administracja publiczna,
i) współpracy międzynarodowej,
j) współdziałania z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie,
k) przygotowywania i realizowania podobnych zadań,
l) budowanie i pogłębianie więzi rodzinnej,
m) równanie szans w sporcie dla niepełnosprawnych.

10. Klub realizuje swoje działania poprzez:
a) opiniowanie, badania i analizy inicjatyw społecznych,
b) organizowanie treningów,
c) działalność informacyjno-wydawnicza,
d) udzielanie porad i konsultacji,
e) organizowanie i uczestniczenie w konferencjach i seminariach,
f) propagowanie integracji europejskiej,
g) tworzenie warunków współpracy ze wszystkimi sektorami życia publicznego,
h) tworzenie, współtworzenie i uczestniczenie w podmiotach, które realizują działania zgodne z celami Klubu,
i) współpracę z przedstawicielami mediów,
j) wymiany międzynarodowe,
k) tworzenie nowych sekcji,
l) organizację szkoleń i warsztatów,
m) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
n) mobilizowanie rodzin do wspólnego spędzania czasu wolnego, poprzez aktywność religijna i sportowa.

 

Rozdział III
Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki

 

11. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających; szczególnym rodzajem członków wspierających są wolontariusze,
c) honorowych.

12. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub inna osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, która zadeklaruje swoja działalność na rzecz Klubu.

13. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, również mająca cel zarobkowy, która zadeklaruje na rzecz Klubu pomoc merytoryczna, finansowa, materialna lub własna pracę i wolny czas.

14. Członkiem honorowym Klubu może zostać każda osoba, niezależnie od narodowości, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 25% członków.

15. Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez Zarząd Klubu na podstawie złożonej deklaracji, uchwała podjęta zwykła większością głosów w obecności połowy składu Zarządu.

16. Do praw członków zwyczajnych należą:
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) uczestniczenie w działalności Klubu, a w szczególności prawo uczestniczenia w zajęciach, imprezach, zebraniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez władze Klubu,
c) zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu,
d) możliwość ubiegania się o pomoc Klubu.

17. Do obowiązków członków zwyczajnych należy postępowanie zgodne ze Statutem, uchwałami władz Klubu oraz obowiązującymi regulaminami w tym potwierdzanie członkostwa raz na 5 lat.

18. Członkowie wspierający (osoba prawna działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela) maja wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.

19. Do członka honorowego odnosi się odpowiednio zapis paragrafów poprzednich (15 i 16) z wyjątkiem potwierdzania członkostwa.

20. Członkostwo wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b) wykluczenia na wniosek Zarządu z powodu rażącego naruszenia postanowień statutu obowiązujących członków Klubu, dokonuje Walne Zgromadzenie Członków
c) śmierci, utraty osobowości prawnej w przypadku członka będącego osoba prawna,
d) nie potwierdzenia członkostwa do 30 grudnia w 5 roku od ostatniego złożenia deklaracji,
e) nie płacenie składek za okres 12 miesięcy, z wyjątkiem członków zwolnionych ze składek.

21. Od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich zainteresowanemu podmiotowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

 

Rozdział IV
Władze Klubu

 

22. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

23.
1. Kadencja wybieranych władz Klubu trwa 5 lat,
2. Głosowanie ma charakter jawny lub tajny,
3. Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny,
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykła większością głosów chyba, że statut stanowi co innego,
5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad,
6. Wprowadzenie nowych członków poprzez Zarząd w miejsce ustępujących w toku kadencji członków władz nie może przekroczyć 1/3 składu osób pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V
Zgromadzenie członków

 

24. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższa władza Klubu i może mieć charakter:
a) Wyborczy – zwoływane raz na 5 lat,
b) Sprawozdawczo-programowy –  zwoływane raz na rok.

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Dla ważności obrad wymagana jest obecność połowy członków w pierwszym terminie. W przypadku braku quorum kolejne Walne Zgromadzenie odbywa się po 15 minutach niezależnie od liczby obecnych członków.

25. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź 50% ogółu członków Klubu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

26. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Przyjmowanie głównych kierunków działalności Klubu,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
3. Wybór i odwoływanie władz Klubu w tym Prezesa Klubu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej,
4. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Klubu,
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6. Nadawanie członkostwa honorowego,
7. Uchwalanie zmiany statutu Klubu oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
8. Ustalanie wysokości składek członkowskich a także udzielanie zwolnienia od obowiązku płacenia składek przez członków,
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu m.in. w sprawach członkowskich,
10. W przypadku rozwiązania Klubu podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku Klubu,
11. Inne nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Klubu.

 

Rozdział VI
Zarząd

 

27. Zarząd Klubu
1. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 osób, w tym Prezes Klubu, wybranych przez Zgromadzenie Członków.
2. Prezes zostaje wybrany przez Walne Zgromadzenie zwykła większością głosów.
3. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie zwykła większością głosów z pośród kandydatów wskazanych przez Prezesa
4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

28. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd zatwierdzony przez Zgromadzenie Członków.

29. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz, działanie oraz udzielanie w jej imieniu pełnomocnictw innym członkom.
2. Określanie programów działania Klubu w porozumieniu z Rada Programowa,
3. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu w tym powoływanie Biura Klubu,
4. Kierowanie polityka finansowa Klubu w porozumieniu z Rada Programowa,
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu oraz udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw dotyczących Klubu, w tym również wyrażania zgody na posługiwanie się pieczęciami i znakami Klubu,
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
8. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego,
9. Składanie corocznych sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
10. Zawieranie porozumień i umów krajowych oraz międzynarodowych,
11. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział VII
Zespół Ekspertów

 

30. Zespół Ekspertów
1. Zespół stanowią przedstawiciele poszczególnych sekcji sportowych : trenerzy, kierownicy sekcji lub osoby przez nich wyznaczone,
2. Skład Zespołu zatwierdza Zarząd zwykła większością głosów na okres kadencji 5 lat,
3. Do składu Zespołu mogą być powołani eksperci niebędący Członkami Klubu lub sekcji,
4. Ekspertów powołuje Zarząd,
5. Do zadań Rady Programowej należy:
a) określanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, opracowanie rocznego planu działań
b) inicjowanie i zlecanie Zarządowi działań na rzecz rozwoju poszczególnych dyscyplin,
c) wyznaczanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
d) współpraca z Zarządem w okresie realizacji planu – doradztwo,
e) współpraca z Zarządem w zakresie występowania z wnioskami o dotację i dofinansowanie zadań (opracowywanie wniosków i koniecznej dokumentacji)
6. Odwołanie Członka Zespołu następuje przez Zarząd
7. Praca w Zespole jest nieodpłatna, a jedynie Eksperci mogą być wynagradzani za realizację konkretnych zleceń,
8. zasady pracy Zespołu i współpracy z Zarządem określi porozumienie z Zarządem
9. Ilość osób wchodząca w skład Zespołu: 5-16

 

Rozdział VIII
Komisja rewizyjna

 

31. Komisja rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Klubu. Składa się z 3-5 członków powoływanych i odwoływanych uchwała Zgromadzenia Członków. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które w głosowaniu jawnym uzyskały w kolejności największa liczbę głosów spośród zgłoszonych kandydatów. Ze swego grona członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
c) praca Komisji Rewizyjnej ma charakter nieodpłatny

32. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

33. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. Przeprowadzanie na bieżąco kontroli wewnętrznej działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
3. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Sporządzanie sprawozdań ze swoich działań i przedstawianie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział IX
Majątek Klubu

34. Majątek Klubu stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Klub.

35.
1. Dochody Klubu pochodzą z:

1) składek członkowskich – wysokość składek określa Zarząd,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) dotacji,
4) ze zbiórek i imprez publicznych,
5) odsetek i lokat bankowych,
6) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytku Klubu
7) wynajmu posiadanych obiektów,
8) działalności gospodarczej.

2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

36. Do reprezentowania Klubu na zewnątrz upoważnieni są Prezes lub jego Zastępca. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu składają Prezes lub jego Zastępca działający łącznie ze Skarbnikiem.

37. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Klub jest rok kalendarzowy.

 Rozdział X
Przepisy końcowe

38.
1. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu podejmuje Zgromadzenie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Klubu o przeznaczeniu majątku Klubu decyduje Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

Członkowie klubu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress