↑ Powrót do Klub

Zarząd Klubu

Zarząd Klubu:

Karol Habrzyk – prezes. Mail: karolneo@wp.pl
– odpowiedzialny za: Nadzór nad pracą zarządu i pracowników Klubu, inspirowanie nowych działalności Klubu. Dobór pracowników i prowadzenie ich rozwoju szkoleniowego. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu.

Daniel Knapik – vice prezes. Mail: Hipek5@interia.eu
– odpowiedzialny za sprzęt sportowy (zakup, ewidencja), pisanie wniosków o dotacje,poczta (kartki na świeta itp)

Tadeusz Habrzyk – vice prezes. Mail: habrzyk@wp.pl
– Odpowiedzialny za rozwój pływania w Wadowicach. Za pisanie wniosków o dofinansowanie.

Kamil Homel – skarbnik. Mail: kamillowad@gmail.com
– Odpowiedzialny za: Politykę finansową Klubu. Składki członkowskie. Turnieje, imprezy.

Mariusz Kondak – sekretarz. Mail: mk11hh@gmail.com
– Odpowiedzialny za: stronę internetową, protokołowanie zebrań, deklaracje członkowskie, archiwizowanie działalności Klubu.

ks. Janusz Kolber
– wspieranie rozwoju duchowego członków i pracowników Klubu. Relacje z Parafią ONMP.

Małgorzata Stawowy – Członek Zarządu
Wsparcie techniczne prac Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz, działanie oraz udzielanie w jej imieniu pełnomocnictw innym członkom.
2. Określanie programów działania Klubu w porozumieniu z Rada Programowa,
3. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu w tym powoływanie Biura Klubu,
4. Kierowanie polityka finansowa Klubu w porozumieniu z Rada Programowa,
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu oraz udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw dotyczących Klubu, w tym również wyrażania zgody na posługiwanie się pieczęciami i znakami Klubu,
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
8. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego,
9. Składanie corocznych sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
10. Zawieranie porozumień i umów krajowych oraz międzynarodowych,
11. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress